SỔ TAY VĂN PHÒNG
Tiêu đề Tệp đình kèm
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh Định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trang