Thi đua khen thưởng

Nội dung phát động thi đua quý II năm 2014.


Quyết định số 127/QĐ-VP ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.


Quyết định số 84/QĐ-VP ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng


Quyết định số 83/QĐ-VP ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng