Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 4 588
  • Tổng lượt truy cập: 135957
  • Tất cả: 399
Đăng nhập
Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp I: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm 2022
Lượt xem: 86

Ngày 27/12, Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp I tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm 2022. Đồng chí Nông Thị Hương, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Hương, Bí thư Chi bộ phát biểu

Trong năm, chi bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, nhất là quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trong đó, nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện đạo đức công vụ ở từng đơn vị trong Chi bộ.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các đảng viên Chi bộ đều nghiêm túc tham gia học tập đầy đủ các hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và đất nước. Từ đó, mỗi đảng viên đều chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và những việc đảng viên không được làm, có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của chi bộ đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trọng tâm, bảo đảm đúng quy định, quy trình đánh giá, nghiêm túc, chất lượng; đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ hạn chế; đồng thời, đề ra lộ trình khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Kết quả: tập thể chi bộ thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

K.C 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready